งานกราฟิก คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ?

งานกราฟิก เป็นส่วนสำคัญ ที่มีบทบาท ต่อการออกแบบ และกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อที่ต้องการ การสัมผัสรับรู้ด้วยตา ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นป้ายบรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ โฆษณา ภาพยนตร์ ฯลฯ

นักออกแบบ จะใช้วิธีการ ทางศิลปะ และวิธีการทางการออกแบบร่วมกัน สร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิด ศักยภาพสูงสุด ในการที่จะเป็นตัวกลาง ในการสื่อความหมาย ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร

วิธีการออกแบบ และวิธีแก้ปัญหา การออกแบบ โดยการนำเอารูปภาพประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวาง เพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูล อย่างชัดเจน เกิดผลดี ต่อกระบวนการสื่อความหมาย

องค์ประกอบสำคัญ ที่จะช่วยทำให้ งานกราฟิก มีความโดดเด่น น่าสนใจ นักออกแบบ จึงใช้หลัก และวิธีการทางศิลปะ เป็นแนวทางในการออกแบบ โดยพิจารณา ดังนี้

1. รูปแบบตัวอักษร และขนาด

การสร้างรูปแบบตัวอักษร ให้มีรูปแบบแปลกตา สวยงาม จะช่วยเร่งเร้าความรู้สึก ตอบสนอง ได้เป็นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจน สวยงาม สอดคล้อง กับจุดประสงค์ สำหรับข้อความ นำเรื่อง และข้อความรายละเอียด

นอกจากนั้น ขนาดของตัวอักษร ก็มีความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่ากัน ขนาดของตัวอักษรทุกตัว บนชิ้นงาน ต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย สื่อความหมายได้ดี ไม่ต้องคิดมาก นอกจากนั้นแล้ว การจัดวางรูปแบบข้อความที่ดี ก็จะช่วยให้การสื่อความหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

2. การกำหนดระยะห่าง และพื้นที่ว่าง

การจัดพื้นที่ว่าง ในการออกแบบกราฟิก มีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดระเบียบของข้อมูล ช่วยเน้นความเป็นระเบียบ และความชัดเจน ระยะห่าง หรือพื้นที่ว่าง จะช่วยพักสายตา ในการอ่าน ทำให้ดูสบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพ ให้เหมาะสม และสวยงาม

3. การกำหนดสี

สีมีบทบาทอย่างมาก ที่ช่วยเน้นความชัดเจน ทำให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม การกำหนดสีใด ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้น ๆ ข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ สีบนตัวภาพ พื้นภาพ และตัวอักษร

ต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความชอบที่แตกต่างกัน นักออกแบบ จะพยายามใช้สี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มากที่สุด

4. การจัดวางตำแหน่ง

เป็นการจัดวางโครงร่างทั้งหมด ที่จะกำหนดตำแหน่ง ขนาดของภาพประกอบ ตำแหน่งของข้อความทั้งหมด และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏ ซึ่งต้องคำนึงถึงจุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุลต่าง ๆ ความสบายตาในการมอง

นักออกแบบ ต้องให้ความสำคัญต่อทุก ๆ ส่วน ที่ปรากฏบนชิ้นงานเท่ากันทั้งหมด ความพอเหมาะ พอดี ช่วยให้งานออกแบบ มีความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจ

 

ประวัติของงานกราฟิก

งานกราฟิก มีประวัติความเป็นมา ตามหลักฐานในอดีต เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการขีดเขียน ขุด จารึกเป็นร่องรอย ให้ปรากฏเป็นหลักฐาน ในปัจจุบัน การออกแบบกราฟิก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จึงเป็นการเริ่มต้น การสื่อความหมาย ด้วยการวาดเขียน

ต่อมาประมาณ 9000 ปี ก่อนคริสตกาล ชาว Sumerien ในแคว้นเมโสโปเตเมีย ได้เริ่มเขียนตัวอักษรรูปลิ่ม และตัวอักษร Hieroglyphic ของชาวอียิปต์

งานกราฟิก เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อได้คิดค้นกระดาษ และวิธีการพิมพ์ ในปีค.ศ.1950 การออกแบบได้ชื่อว่า Typographical Style เป็นการพัฒนา โดยนักออกแบบ ชาวสวิส ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

การออกแบบกราฟิก ได้พัฒนา และขยายขอบเขตงาน ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดอยู่แต่ในสิ่งพิมพ์เท่านั้น โดยเข้าไปอยู่ ในกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การถ่ายภาพ โปสเตอร์ การโฆษณา ฯลฯ

การออกแบบกราฟิก ในปัจจุบัน เป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ มาช่วยในการออกแบบกราฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมด้านการจัดพิมพ์ตัวอักษร ที่นิยมกันมากคือ Microsoft Word

และยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานกราฟิกอีกมากมาย เช่น Adobe Photoshop , Illustrator , PageMaker , CorelDraw , 3D studio , LightWave 3D , AutoCad ฯลฯ

 

งานกราฟิก

 

ความหมายของกราฟิก

กราฟิก หมายถึง ภาพลายเส้น หรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียน ที่แสดงด้วยตาราง หรือแผนภาพ การวาดเขียน หรือการระบายสี การสร้างงานศิลปะ บนพื้นระนาบ

กราฟิก หมายถึง กระบวนการออกแบบต่าง ๆ ในสิ่งที่เป็นวัสดุ 2 มิติ คือ มีความกว้าง และความยาว เท่านั้น เช่น งานออกแบบบ้าน ของสถาปนิก ในการเขียนแบบ ตัวภาพ และรายละเอียด บนแปลนบ้าน เรียกว่าเป็นงานกราฟิก

การเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร การออกแบบภาพโฆษณาของนักออกแบบ การออกแบบฉลาก หรือลวดลาย หรือภาพประกอบ หรือตัวอักษร ที่ปรากฏบนฉลากสินค้า บนตัวสินค้า หรือบนภาชนะบรรจุภัณฑ์สินค้า ฯลฯ เหล่านี้ จัดว่าเป็นงานกราฟิกทั้งสิ้น

 

การออกแบบกราฟิก หมายถึง

การออกแบบกราฟิก หมายถึง การใช้ความคิด และสามัญสำนึก ในการทำงาน ที่ได้วางแผนไว้ ให้ได้ตามความคาดหมายอย่างสมบูรณ์

การออกแบบกราฟิก หมายถึง การถ่ายทอดความคิดออกมา เป็นโครงสร้างระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ทางทัศนะ สัญลักษณ์

การออกแบบกราฟิก หมายถึง เป็นการออกแบบเพื่อให้อ่าน เช่น ออกแบบหนังสือ นิตยสารโฆษณา หีบห่อ แผ่นพับ ป้ายภาพยนตร์ โทรทัศน์ โปสเตอร์ นิทรรศการ

 

การออกแบบ

คือการวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ โดยวางแผนจัดสัดส่วนประกอบของการออกแบบ ให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และการผลิตของสิ่งที่ต้องการออกแบบนั้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางความงาม และพิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอย  การออกแบบที่ดีนั้น ควรจะคำนึงถึงปัจจัย ต่อไปนี้

1.รูปแบบที่สร้างสรรค์

2.มีความงามที่น่าสนใจ

3.สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย

4.เหมาะสมกับวัสดุ

5.สอดคล้องกับการผลิต

 

การออกแบบในสังคม

งานออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย

เช่น การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ ของใช้ในบ้าน ของใช้ในสำนักงาน ซึ่งการออกแบบ เพื่อประโยชน์ใช้สอยนี้ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย หรือประโยชน์ทางกายเป็นหลัก

การออกแบบเช่นนั้น ต้องศึกษา และออกแบบ ให้สัมพันธ์กับกลไกต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบ จะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านอีกด้วย

งานออกแบบเพื่อการติดต่อสื่อสาร

เป็นงานที่เน้นการสื่อสารถึงกัน ด้วยภาษา และภาพ ที่รับรู้ร่วมกันได้ เช่น การออกแบบหนังสือ โปสเตอร์ งานโฆษณา

งานออกแบบเพื่อคุณค่าทางความงาม

เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ ที่มีเป้าหมายเฉพาะตัว เช่น การได้พบภาพเขียนที่มีสีสดสวย

 

การออกแบบกราฟิก

ส่วนใหญ่ เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก ถึงการสื่อความหมาย ในลักษณะของตัวอักษร และภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางทัศนสัญลักษณ์ ( Visual form )

ดังนั้น ในการออกแบบ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องมีการเรียนรู้ เกี่ยวกับการมองเห็น และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ

เพื่อเป็นสื่อกลาง สำหรับการถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด จากบุคคลหนึ่ง ไปยังบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจ และรู้เรื่อง โดยใช้ประสาทตา ในการรับรู้ เป็นส่วนใหญ่  รับทำ graphic

ในการออกแบบจึงควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

1.ความง่าย
– ง่ายต่อการนำไปใช้
– ง่ายต่อการผลิต
– ง่ายต่อการสื่อความหมาย

2.ความเป็นเอกภาพ

3.การเน้น

4.ความสมดุล 

 

หลักการออกแบบกราฟิก

ก่อนที่จะทำงานออกแบบกราฟิก ประเภทใดก็ตาม สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ การกำหนดจุดประสงค์ ที่ชัดเจนของงาน เพราะช่องทาง รูปแบบ และวิธีการ ของการนำเสนอมีมาก มีความรวดเร็ว ไร้ขอบเขต

เช่น ในเว็บไซต์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์ อาจจะทำให้เกิดความสับสน ยุ่งยากในการดำเนินงาน มีผลกระทบต่อการทำงาน เกิดความไม่เป็นระบบ มีการสูญเสีย และสิ้นเปลือง โดยไม่จำเป็น

ดังนั้น ผู้ออกแบบ จึงควรมีหลักการ และข้อควรคำนึง ก่อนการเริ่มงาน เพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง รัดกุม และวางแผนการดำเนินงาน ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนจบกระบวนการ ไม่มีปัญหา และอุปสรรค

 

งานกราฟิก

 

หลักการดำเนินงานออกแบบกราฟิกขั้นต้น

1. วัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ผู้ออกแบบต้องรู้ว่า จะบอกกล่าว เรื่องราวข่าวสารอะไร แก่ผู้รับรู้บ้าง เช่น ทฤษฎีหรือหลักการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผู้ออกแบบ ต้องรู้วิธีการนำเสนอที่ดี และเหมาะสม กับเรื่องราวเหล่านั้น ว่ามีเป้าหมายของการออกแบบ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อแนะนำ เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้ หรือความบันเทิง เป็นต้น

2. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิง หรือบุคคลทั่วไป มีช่วงอายุเท่าใด นิสิตนักศึกษา หรือเฉพาะกลุ่มสนใจ ข่าวสารที่ให้ มีระดับความยาก-ง่าย หรือมีความเป็นสากลหรือไม่ เฉพาะคนในประเทศ หรือชาวต่างชาติ

ซึ่งผู้ออกแบบ จำเป็นจะต้องรู้ และเข้าใจ เพื่อวางแผน ดำเนินการกับข่าวสาร ออกแบบ และการนำเสนอให้ตรงจุด กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ได้ถูกต้อง

3. สิ่งที่ต้องการบอกคืออะไร

คือ วิธีการที่จะสื่อความหมาย กับผู้รับรู้ หรือกลุ่มเป้าหมาย และถ้าที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ชัดเจนแล้ว ก็จะทำให้ผู้ออกแบบ มีความสะดวก ในการที่จะบอก หรือสื่อความหมายได้ง่ายขึ้น

เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และภาพประกอบต่าง ๆ สื่อแทนคำศัพท์ ข้อความที่เป็นนามธรรม ได้ตรงตามระดับความสามารถ ในการรับรู้ของผู้รับ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ในความหมายของข่าวสารนั้น ๆ จำได้ในเวลาอันรวดเร็ว และจดจำไว้ตลอดไป

4. นำเสนอข่าวสารด้วยสื่อใด แบบใด

ผู้ออกแบบ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสื่อ ศักยภาพของสื่อชนิดต่าง ๆ คำนึงถึงการเลือกใช้สื่อ ในการนำเสนอข่าวสาร เป็นรูปแบบใด จึงจะได้ผลดี มีความเหมาะสมกับข่าวสาร และผู้ออกแบบ ควรจะใช้วิธีการจัดการกับข่าวสารนั้น อย่างไร จึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจ และสื่อความหมาย ต่อผู้รับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 

การออกแบบที่ดี

การออกแบบที่ดีนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ ในการยึดถือปฏิบัติ ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับนักออกแบบ พอจะแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้ คือ

1.หน้าที่ของการนำไปใช้ เป็นสิ่งแรกที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง

2.การประหยัด หมายถึง การประหยัดวัสดุและเงินทองที่จะนำมาลงทุน

3.ความทนทาน คือ ถ้าขาดความทนทานคุณค่าของสิ่งนั้นก็จะด้อยลงไป

4.วัสดุ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย

5.โครงสร้าง ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาโครงสร้าง หรือธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้น ให้เข้าใจเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะเป็นนักออกแบบที่ดีได้

6.ความงาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความงามต้องพอดีและไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

7.ลักษณะเด่นพิเศษเฉพาะอย่าง คือ จะเน้นจุดดีของแต่ละสิ่งออกมาให้เห็นเด่นชัด จึงถือว่าการออกแบบนั้นสมบูรณ์

 

คุณค่าของงานกราฟิก

– เป็นศูนย์กลาง ในการสื่อความหมาย ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

– สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษา กับกลุ่มเป้าหมาย ได้เป็นอย่างดี

– ช่วยให้งานเกิดความน่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือ แก่ผู้พบเห็น

– ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

– ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

– ทำให้ผู้พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านการกระทำ และความคิด

– การออกแบบที่ดี ทำให้ข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีระเบียบมากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และถูกต้อง

ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็ว และชัดเจน

ช่วยสร้างสรรค์สัญลักษณ์ทางสังคม เพื่อการสื่อความหมายร่วมกัน

ช่วยพัฒนาระบบการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วยให้เกิดจินตภาพ เกิดมีแนวคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ๆ

ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมทางความงาม

ส่งเสริมความก้าวหน้าทางธุรกิจ และการพัฒนาประเทศ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น