คณะ และสาขา ที่สามารถ นำไปสู่ อาชีพนักสืบได้

 

คณะ และสาขา ที่สามารถ นำไปสู่ อาชีพนักสืบได้ 

คณะ และสาขา ในระดับปริญญาตรี

  • คณะนิติศาสตร์ ( FACULTY OF LAW )

มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เนื่องจาก อาชีพนักสืบ จำเป็นต้องรู้ เรื่องกฎหมาย เพื่อประกอบ การสืบสวน คดีต่าง ๆ เมื่อรู้กฎหมาย ก็จะรู้ถึง ข้อบังคับ ต่าง ๆ
คณะนิติศาสตร์ ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

 

  • คณะจิตวิทยา ( FACULTY OF PSYCHOLOGY ) 

เป็นคณะ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำความเข้าใจ การศึกษา เรียนรู้จิตใจ หรือความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ กับการ ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการ การรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ

อีกหนึ่งทักษะ ของนักสืบ ที่ควรมี คือ การเข้าใจความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของคน ที่แตกต่างกัน เพื่อหาแรงจูงใจ และคาดการณ์ ถึงพฤติกรรม ของผู้ที่ เรากำลังตามสืบอยู่ 

คณะจิตวิทยา ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร,

มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นต้น

 

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( SCIENCE AND TECHNOLOGY )

ในการเรียนคณะนี้ มีการใช้วิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วม กับการศึกษา เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษา ค้นคว้า ที่ปฏิบัติได้ โดยสังเกต การจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การศึกษาถึงปัญหา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร พยายามเก็บหลักฐาน ของสาเหตุปัญหา คณะนี้ จึงเป็นคณะ ที่ทำให้ ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ถึงการสังเกต และฝึก การตั้งสมมติฐาน มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยราชภัฎ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

 

  • สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY )
   ทักษะการสอดแหนม ทำตัวกลมกลืน กับกลุ่มคน หรือสังคมนั้น ๆ เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่นักสืบ จะขาดไม่ได้ สาขานี้ เรียกสั้น ๆ ว่า “สังวิทฯ” เน้นการศึกษา ทั้งตัวมนุษย์ และสังคมความเป็นอยู่ ด้วยวิธี การเอาตัวเอง เข้าไป มีส่วนร่วม คือ ไปใช้ชีวิต และสังเกตการณ์ เพื่อให้เข้าใจ พฤติกรรม และความคิด ของคน
   สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น

 

นักสืบ

 

คณะ และสาขา ในระดับปริญญาโท

 

  • สาขาอาชญาวิทยา ( CRIMINOLOGY )

เป็นสาขา ที่รวมศาสตร์ทั้ง พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมาย เข้าไว้ด้วยกัน โดยทั่วไป สาขานี้ เป็นการศึกษา เกี่ยวกับ  อาชญากรรม ในทุก ๆ ด้าน

เพราะสอน ให้เข้าใจถึง รูปแบบ สาเหตุ การเกิดอาชญากรรม และผลกระทบ ที่ตามมา เรียกง่าย ๆ ก็คือ สาขาที่เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจ ถึงจิตใจ ของอาชญากร นั่นเอง

สาขาอาชญาวิทยา ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยรังสิต, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาเอกอาชญาวิทยา (หลักสูตร ป.โท) เป็นต้น

 

  • คณะนิติวิทยาศาสตร์ ( FORENSIC SCIENCE ) 

เป็นคณะ ที่ส่งเสริม ในเรื่องของ การค้นคว้าวิจัย และพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร ด้านการพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนต่าง ๆ เนื่องจาก ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ทำให้ผู้ที่สนใจ จะเรียนต่อสายนี้ จำเป็นต้อง จบในระดับปริญญา สายวิทยาศาสตร์ ทุกแขนง เท่านั้น จึงจะเข้าเรียนต่อ ในคณะนี้ได้

คณะนิติวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย เปิดสอนใน หลายมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นต้น

 

 

สามารถ จ้างนักสืบ ได้ที่นี่ bangkok private investigator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น